Operators

Operators หรือตัวดำเนินการ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ พวก บวก ลบ คูณ หาร นั่นแหละ แต่ใน Excel จะมีมากกว่านั้นนิดหน่อย ในบล็อกนี้อยากจะเขียนเพื่อเป็นการอ้างอิงในภายหลัง ถึงประเภทต่าง ๆ ของตัวดำเนินการ

เราจะแบ่งประเภทตัวดำเนินการออกเป็น 4 ประเภท arithmetic, comparison, text concatenation, และ reference เรามาดูทีละอัน

Arithmetic operators – ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมายสำหรับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การบวก การลบ การคูณ หรือการหาร ต่าง ๆ เหล่านี้

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ความหมาย
+ (plus sign)Addition – บวก
– (minus sign)Subtraction – ลบ
– (minus sign)Negation – กลับค่า
* (asterisk)Multiplication – คูณ
/ (forward slash)Division – หาร
% (percent sign)Percent – ร้อยละ
^ (caret)Exponentiation – ยกกำลัง

เครื่องหมาย – (minus sign) เป็นได้ทั้ง Subtraction และ Negation

Subtraction เป็นการลบจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง เช่น 7 – 4 เป็นการลบ 4 ออกจาก 7 โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) เป็นตัวดำเนินการระหว่างสองจำนวน (binary operator)

Negation เป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายของจำนวนหนึ่ง เช่น -3 เป็นการเปลี่ยนเครื่องหมายของ 3 เป็นลบ โดยใช้เครื่องหมายลบ (-) เป็นตัวดำเนินการกับจำนวนเดียว (unary operator)

Negation แสดงถึงความหมายที่ตรงข้ามของจำนวนที่เป็นบวก เช่น -9 แสดงถึงค่าที่ตรงข้ามของ 9

Negation ใช้ในการกลับทิศทางของจำนวนบนเส้นตัวเลข เช่น 4 อยู่ทางขวาของ 0 แสดงถึงระยะห่าง 4 หน่วยจาก 0 – 4 แสดงถึงระยะห่างเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม (ทางซ้ายของ 0)

Comparison operators – ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการนี้สำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่า โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะเป็น TRUE (จริง) หรือ FALSE (เท็จ) เท่านั้น

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบความหมาย
= (equal sign)Equal to — เท่ากับ
> (greater than sign)Greater than – มากว่า
< (less than sign)Less than – น้อยกว่า
>= (greater than or equal to sign)Greater than or equal to – มากกว่าหรือเท่ากับ
<= (less than or equal to sign)Less than or equal to – น้อยกว่าหรือเท่ากับ
<> (not equal to sign)Not equal to – ไม่เท่ากับ

Text concatenation operator – ตัวดำเนินการต่อข้อความ

ในกลุ่มนี้มีเพียงตัวเดียวคือ เครื่องหมาย and (&) เพื่อรวมหรือเชื่อมสตริงข้อความหนึ่งสตริงขึ้นไปเพื่อสร้างข้อความเดียว

Reference operators – ตัวดำเนินการอ้างอิง

ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบการอ้างอิง

ตัวดำเนินการอ้างอิงความหมาย
: (colon)ตัวดำเนินการช่วง งสร้างการอ้างอิงเซลล์ทั้งหมดระหว่างการอ้างอิงสองรายการ
, (comma)Union operator, ตัวดำเนินการ Union ซึ่งรวมการอ้างอิงหลายรายการไว้ในการอ้างอิงเดียว
(space)Intersection operator, ตัวดำเนินการทางแยกซึ่งสร้างการอ้างอิงไปยังเซลล์ทั่วไปของการอ้างอิงทั้งสอง
# (pound)สัญลักษณ์ # ใช้ในบริบทต่างๆ:
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อข้อผิดพลาด
ใช้เพื่อระบุพื้นที่ไม่เพียงพอในการแสดงผล ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถขยายคอลัมน์ได้จนกว่าเนื้อหาจะแสดงอย่างถูกต้อง
ตัวดำเนินการช่วงที่หกซึ่งใช้เพื่ออ้างอิงช่วงทั้งหมดในสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก
@ (at)Reference operator, ตัวดำเนินการอ้างอิง ซึ่งใช้เพื่อระบุตำแหน่ง

ลำดับการดำเนินการ

ในหลายกรณี ลำดับในการดำเนินการคำนวณจะส่งผลต่อผลลัพธ์ของสูตรนั้น จึงควรเข้าใจวิธีกำหนดลำดับและวิธีการเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สูตรคำนวณค่าตามลำดับที่ระบุ สูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ Excel จะตีความอักขระที่ตามหลังเครื่องหมายเท่ากับเป็นสูตร ซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังเครื่องหมายเท่ากับจะเป็นองค์ประกอบที่ต้องคำนวณ (ต้องดำเนินการ) เช่น ค่าคงที่หรือการอ้างอิงเซลล์ โดยจะทำจากซ้ายไปขวา ตามลำดับเฉพาะสำหรับตัวดำเนินการแต่ละตัวในสูตร

ตัวดำเนินการคำอธิบาย
: (colon)ตัวดำเนินการอ้างอิงตำแหน่ง
(single space)ตัวดำเนินการอ้างอิงตำแหน่ง
, (comma)ตัวดำเนินการอ้างอิงตำแหน่ง
การกลับค่า (เช่น –1)
%ร้อยละ
^ยกกำลัง
* and /คูณและหาร
+ and –บวกและลบ
&และ (เชื่อมข้อความ)
=ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
< >ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
<=ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
>=ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
<> ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

โปรดสังเกตตารางนี้ จะเขียนแยกระหว่าง < > กับ <> เพราะสองตัวนี้ใน Excel มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกัน

< > เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงความไม่เท่ากัน (not equal) ของสองค่า เช่น =IF(A1<>B1,“ไม่เท่ากัน”,“เท่ากัน”) จะส่งกลับข้อความ “ไม่เท่ากัน” ถ้า A1 ไม่เท่ากับ B1

<> เป็นเครื่องหมายที่ใช้แสดงการรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว เช่น =A1<>B1<>C1 จะรวมข้อความใน A1 B1 และ C1 เป็นข้อความเดียว

ถ้าคุณรวมตัวดำเนินการหลายตัวในสูตรเดียว Excel จะดำเนินการตามลำดับ ถ้าสูตรมีตัวดำเนินการที่มีลำดับความสำคัญเท่ากัน จะดำเนินการจากซ้ายไปขวา

1 thought on “Operators”

  1. Pingback: Excel Formulas - Def Excel

ความคิดเห็นCancel reply

Exit mobile version