ฟังก์ชันนับ ประเภทต่าง ๆ Count Counta Countblank

ฟังก์ชันนับ มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น COUNT / COUNTA / COUNTBLANK ทั้ง 3 ฟังก์ชัน ใช้สำหรับการนับจำนวนเซลล์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยว่าจะ “นับอะไร” แค่นั้น

สารบัญเนื้อหา

ฟังก์ชันนับ COUNT

COUNT เป็นฟังก์ชันตามชื่อของฟังก์ชันนี้เลย คือ “นับ” เมื่อใช้ฟังก์ชัน COUNTจะเป็นการจำนวนเซลล์ เป็นฟังก์ชันง่าย ๆ และเป็นฟังก์ชันพื้นฐานอย่างหนึ่งสำหรับ Excel

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน Count เราเขียนสูตรง่าย ๆ ดังนี้

COUNT  (ตัวเลข1, ตัวเลข2,...)

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนก็คือ Count จะเป็นฟังก์ชันที่นับจำนวนเซลล์ที่มีค่าเป็นตัวเลขเท่านั้น จะไม่นับที่เป็นข้อความ หรือเซลล์ที่ว่างไม่มีค่าเป็นตัวเลข

ตัวอย่างเช่น ในเซลล์ A1 ถึง A9 เรากำหนดค่าไว้ดังนี้ 1 | 2 | 22/12/2022 | 4 | ว่าง | SIX | 7 | ‘8 | 9

เมื่อเราเขียนสูตรเพื่อนับจำนวน A1 ถึง A9 จะเขียนแบบนี้

COUNT(A1:A9)
ฟังก์ชันนับ

และจะได้ผลลัพธ์เป็น 6 

นั่นคือนับเฉพาะ 1 | 22/12/2022 | 0 | 4 | 7 | 9 เท่านั้น

มาดูที่ A2 เป็นวันที่ แต่นับด้วย เพราะ อย่าลืมว่า การจัดเก็บวันที่ของ Excel จัดเก็บตัวเลข 

A5 ไม่ใส่ค่าใดใด จึงไม่นับ

A6 เป็นข้อความ ไม่นับ

A8 เป็นตัวเลขที่ใส่ ‘ นำหน้าเพื่อบังคับเป็น Text หรือ ข้อความ จึงไม่นับ

A9 เป็นตัวเลขที่จัดรูปแบบเป็น text หรือข้อความ นับ

สรุปง่าย ๆ ก็คือ

จะนับเซลล์ที่มีค่าที่แปลงเป็นตัวเลขได้ เท่านั้น จึงนับรวม วันที่ หรือ การจัดรูปแบบ ด้วย

หากต้องการนับค่าตรรกะ ข้อความ หรือค่าความผิดพลาด นอกเหนือจากตัวเลขด้วย ให้ใช้ฟังก์ชัน COUNTA

COUNTA

COUNTA เป็นฟังก์ชันแบบเดียวกับ COUNT เพียงแต่นับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเลขด้วย วิธีการเขียนสูตรก็เหมือนกัน คือ

COUNTA (ตัวเลข1, ตัวเลข2,...)

จากตัวอย่างเดิม แต่เปลี่ยนจาก COUNT เป็น COUNTA 

COUNTA(A1:A9)
ฟังก์ชันนับ

ผลลัพธ์จะเป็น 8 นั่นคือ เซลล์ที่มีค่าจะนับทั้งหมด มีเพียง A5 ที่ไม่ใส่ค่าใดใด จึงไม่นับเซลล์นี้

ความแตกต่างของ COUNT กับ COUNTA อยู่ที่ COUNT จะนับเฉพาะเซลล์ที่เก็บค่าที่เป็นตัวเลข ส่วน COUNTA จะนับเซลล์ที่เก็บทุกค่า ยกเว้นเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ใส่ค่าใดใดลงไป

ถ้าอยากให้นับเซลล์ว่าง ต้องใช้ COUNTBLANK

COUNTBLANK

 ฟังก์ชัน COUNTBLANK ก็ตามชื่อเลย เป็นการนับเซลล์ว่าง วิธีการเขียนสูตรโดยใช้ฟังก์ชันนี้ ก็เหมือนกับ COUNT นั่นคือ

COUNTBLANK (ช่วงข้อมูล)

อย่างเช่นตัวอย่างเดิม เราจะนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ใส่ค่าใดใดเลย จะเขียนสูตรว่า 

COUNTBLANK (A1:A9)

ผลลัพธ์จะได้เป็น 1 คือมีค่าว่าง อยู่เพียง 1 เซลล์

ทั้งนี้ ค่าที่เป็น 0 ถือว่ามี “ค่า” จะไม่โดนนับไปด้วย


ความคิดเห็น

Scroll to Top