ฟังก์ชัน MAX ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข” ที่มากที่สุดในกลุ่ม ฟังก์ชันนี้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรมาก 

ไวยากรณ์

=MAX(ตัวเลข1, ตัวเลข2, ...)

สมมติเรามีตัวเลข 3 ตัว คือ 1, 2, และ 3 เราสามารถหาค่าที่มากที่สุดได้ดังนี้

=MAX(1, 2, 3)

ผลลัพธ์ที่ได้คือ 3

ในการทำงานจริงเราอาจไม่ได้ใส่ตัวเลขลงไปตรงๆ แบบนี้ แต่อาจใส่ตัวเลขไว้ในเซลล์ต่าง ๆ เช่น ใส่ตัวเลข 1, 2, 3 ลงในคอลัมน์ A เริ่มจากเซลล์ A1 ถึง A10 เราสามารถหาค่าที่มากที่สุดของตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ดังนี้

=MAX(A1:A10)

ข้อควรระวัง

ฟังก์ชัน MAX รับการป้อนค่าได้เพียง 255 ค่า

ถ้าค่าที่ใส่ลงไปเป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง ระบบจะใช้เฉพาะตัวเลขในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงนั้นเท่านั้น เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ หรือข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะถูกละเว้นอาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

สมมติเรามีข้อมูลคะแนนสอบของนักเรียน 10 คน ดังนี้

เราจะหาอะไร? สมมติเราจะหาที่มากที่สุด จากคะแนนสอบทั้งหมด เราใส่ค่า

=MAX(B2:D10)
Max (Function)