SUMIF และ SUMIFS เป็นฟังก์ชันคำนวณผลรวมแบบมีเงื่อนไข อย่างเช่น ในกลุ่มข้อมูล อาจจะมีชื่อผลไม้ กับปริมาณ เราอาจจะอยาก รวมจำนวนของผลไม้ประเภทใดประเภทหนึ่ง เราก็ใช้ SUMIF เพื่อคำนวณผลรวมได้ ความแตกต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชันนี้คือ ถ้าเป็น SUMIF จะตั้งเงื่อนไขได้เพียงแค่เงื่อนไขเดียว แต่ถ้าเป็น SUMIFS จะตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข

ก่อนอื่น เรามาเรียนรู้ไวยากรณ์หรือว่า องค์ประกอบของฟังก์ชันว่ามีอะไรบ้าง

SUMIF สำหรับเงื่อนไขเดียว

ถ้าการคำนวณมีเพียงเงื่อนไขเดียว ใช้ SUMIF ได้ ฟังก์ชัน SUMIF มีองค์ประกอบ (argument) เพียงแค่ 3 ส่วน คือ 

SUMIF(ช่วง, เงื่อนไข, [ช่วงที่ใช้คำนวณ])

ช่วง คือ ช่วงของเซลล์ที่จะใช้เป็นตัวหาเงื่อนไข (และ-ใช้เป็นช่วงสำหรับคำนวณผลรวม ถ้าไม่กำหนด “ช่วงที่รวม”) เซลล์ในช่วงต้องเป็น ตัวเลข หรือ ชื่อ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่ 

ถ้ามี ค่าว่าง หรือเป็น ข้อความ จะไม่นำมาคำนวณด้วย ช่วงที่เลือกอาจมีวันที่ในรูปแบบ Excel มาตรฐาน 

เงื่อนไข เกณฑ์ในรูปแบบตัวเลข นิพจน์ การอ้างอิงเซลล์ ข้อความ หรือฟังก์ชันที่กําหนด โดยจะใช้ตัวอักขระพิเศษ เช่น ? หรือ * ในเงื่อนไขได้

ถ้าเป็นข้อความที่มีสัญลักษณ์ทางตรรกะหรือคณิตศาสตร์ต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

อักขระตัวแทน เช่น ปรัศนี หรือ เครื่องหมายคำถาม -(?) ที่เราใช้เป็น wildcard กับ เครื่องหมายดอกจัน (*)  เหล่านี้ ถ้าต้องการใช้ค้นหาเครื่องหมายเหล่านี้จริง ๆ ต้องใช้ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

[ช่วงที่คำนวณ] จะเป็นช่วงเซลล์ที่จะนำมาคำนวณ ในกรณีที่จะใช้คนละช่วงกับ “ช่วง” ถ้าไม่กำหนดส่วนนี้ จะคำนวณจาก “ช่วง”

ตัวอย่าง 1

สมมติว่าเรามีข้มูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2565) 

SUMIF / SUMIFS

ที่มา https://data.go.th/dataset/export2564

สมมติว่า เราต้องการรวมมูลค่าการส่งออก เฉพาะธุรกิจขนาด M

=SUMIF(A2:A4991,"M",B2:B4991)

คอลัมน์ A คือ ขนาดธุรกิจ ( L M S หรือ Macro)

คอลัมน์ B คือ มูลค่าของธุรกิจ หน่วยเป็นบาท

ตัวอย่าง 2

สมมติว่า เราต้องการเฉพาะ มูลค่าของธุรกิจ ที่มากกว่า 5,000,000

=SUMIF(B2:B4991,">50000000")
SUMIF

SUMIFS สำหรับหลายเงื่อนไข

SUMIFS เป็นฟังก์ชันที่พัฒนามาจาก SUMIF โดยขยายขีดความสามารถให้ค้นหาจากเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข ซึ่งไวยากรณ์เป็นดังนี้

SUMIFS(ช่วงที่ใช้คำนวณ, ช่วงของเงื่อนไข1, เงื่อนไข1, [ช่วงของเงื่อนไข2, เงื่อนไข2], ...)

ตัวอย่าง 3 

สมมติว่า เราต้องการมูลค่ารวมของธุรกิจขอนาด M และมีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 5,000,000

=SUMIFS(B2:B4991,A2:A4991,"M",B2:B4991,">50000000")
SUMIFS