Statistical

Min (Function)

MIN ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข” ที่น้อยที่สุดในกลุ่ม ฟังก์ชันนี้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา ไม่มีอะไรมาก คือหาค่าตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่ม

Min (Function) Read More »

FREQUENCY (Function)

FREQUENCY เป็นฟังก์ชันทางสถิติใน Excel ใช้เพื่อแสดงความถี่ของข้อมูลภายในช่วงที่กำหนด และส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขในแนวตั้ง

FREQUENCY (Function) Read More »

AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

AVERAGEIF เป็นฟังก์ชันสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือค่า mean แบบเดียวกับฟังก์ชัน AVERAGE แต่ว่าจะมีเงื่อนไขว่าจะเลือกคำนวณจากอะไร

AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข Read More »

หาค่าเฉลี่ย ด้วยฟังก์ชัน AVERAGE / AVERAGEA

AVERAGE – ค่าเฉลี่ย เป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อหา “ค่าเฉลี่ย” ซึ่งหาง่าย ๆ ด้วยการนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวน ซึ่ง excel อำนวยความสะดวกด้วยใช้ฟังก์ชันAVERAGE สำหรับใช้หาค่าเฉลี่ย

หาค่าเฉลี่ย ด้วยฟังก์ชัน AVERAGE / AVERAGEA Read More »

Scroll to Top