Text

ฟังก์ชันค้นหา Find-Search

Find – Search เป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหา ข้อความ หรือ อักขระ ที่ต้องการ จาก ข้อความต่าง ๆ โดยจะส่งผลลัพธ์เป็นตำแหน่งของข้อความหรืออักขระนั้น

ฟังก์ชันค้นหา Find-Search Read More »

Text to Columns – ข้อความเป็นคอลัมน์แค่ 3 สเต็ป

Text to Columns เป็นเครื่องมือที่ใช้แยกข้อความ ใน 1 คอลัมน์ ออกไปหลายคอลัมน์ เพียงแค่มีแพตเทิร์น หรือ รูปแบบที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นตัวแบ่งคอลัมน์

Text to Columns – ข้อความเป็นคอลัมน์แค่ 3 สเต็ป Read More »