ฟังก์ชันค้นหา Find-Search

Find – Search เป็นฟังก์ชันสำหรับการค้นหา ข้อความ หรือ อักขระ ที่ต้องการ จาก ข้อความต่าง ๆ โดยจะส่งผลลัพธ์เป็นตำแหน่งของข้อความหรืออักขระนั้น

ฟังก์ชันค้นหา Find-Search Read More »