หมวดหมู่: Function

ฟังก์ชันที่มีใน Excel

 • Min (Function)

  Min (Function)

  MIN ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข” ที่น้อย…

 • Max (function)

  Max (function)

  ฟังก์ชัน MAX ใน Excel เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้หาค่า “ตัวเลข…

 • UNIQUE

  UNIQUE

  ฟังก์ชัน UNIQUE เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและส่งกลับค…

 • FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY เป็นฟังก์ชันทางสถิติใน Excel ใช้เพื่อแสดงความ…

 • TRIM

  TRIM

  TRIM เป็นฟังก์ชันที่ช่วยลบช่องว่างที่ไม่ต้องการในช่วงหั…

 • XOR (Function)

  XOR (Function)

  XOR หรือ Exclusive Or เป็นฟังก์ชัน Logical คล้ายคลึงกับ…

 • IS (Function)

  IS (Function)

  IS เป็นฟังก์ชันด้านตรรกะ ที่มีฟังก์ชันย่อยภายในหลายตัว …

 • NOT (Function)

  NOT (Function)

  NOT เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลั…

 • AND (Function)

  AND (Function)

  AND เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลั…

 • OR (Function)

  OR (Function)

  OR เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับ…

 • การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF นี้จะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบตรรกะ …

 • COLUMN (FUNCTION)

  COLUMN (FUNCTION)

  COLUMN เป็นฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อน คือมีหน้าที่แค่จะแสดงล…

 • CHAR

  CHAR

  CHAR เป็นฟังก์ชันใน Excel ส่งกลับอักขระที่ระบุด้วยตัวเล…

 • COUNT / COUNTA / COUNTBLANK

  COUNT / COUNTA / COUNTBLANK

  COUNT / COUNTA / COUNTBLANK ทั้ง 3 ฟังก์ชัน ใช้สำหรับกา…

 • ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

  ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

  ABS ย่อมาจาก ABSOLUTE เป็นฟังก์ชันใน Excel สำหรับส่งกลั…