หมวดหมู่: Function

ฟังก์ชันที่มีใน Excel

 • FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY (Function)

  FREQUENCY เป็นฟังก์ชันทางสถิติใน Excel ใช้เพื่อแสดงความถี่ของข้อมูลภายในช่วงที่กำหนด และส่งกลับอาร์เรย์ของตัวเลขในแนวตั้ง

 • TRIM

  TRIM

  TRIM เป็นฟังก์ชันที่ช่วยลบช่องว่างที่ไม่ต้องการในช่วงหัวและท้ายออกจากข้อความ ซึ่งจะช่วยได้มากเวลาต้องเคลียร์ข้อมูล

 • XOR (Function)

  XOR (Function)

  XOR หรือ Exclusive Or เป็นฟังก์ชัน Logical คล้ายคลึงกับ OR แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย

 • IS (Function)

  IS (Function)

  IS เป็นฟังก์ชันด้านตรรกะ ที่มีฟังก์ชันย่อยภายในหลายตัว โดยที่แต่ละตัวจะตรวจสอบค่าที่ระบุ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE โดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ได้

 • NOT (Function)

  NOT (Function)

  NOT เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)ที่ตรงกันข้ามกันกลับมา

 • AND (Function)

  AND (Function)

  AND เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)กลับมา

 • OR (Function)

  OR (Function)

  OR เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE จริงหรือเท็จ กลับมา

 • การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF / IFS

  การใช้ IF นี้จะพูดถึงการใช้งานฟังก์ชันเปรียบเทียบตรรกะ ของอะไรสักอย่างที่ต้องการทดสอบ ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่ได้ผลลัพธ์เพียงแค่สองอย่างคือ จริง กับ เท็จ หรือ True กับ False เท่านั้น

 • CHAR

  CHAR

  CHAR เป็นฟังก์ชันใน Excel ส่งกลับอักขระที่ระบุด้วยตัวเลข

 • COUNT / COUNTA / COUNTBLANK

  COUNT / COUNTA / COUNTBLANK

  COUNT / COUNTA / COUNTBLANK ทั้ง 3 ฟังก์ชัน ใช้สำหรับการนับจำนวนเซลล์ มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยว่าจะ “นับอะไร” แค่นั้น

 • ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

  ABS ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์

  ABS ย่อมาจาก ABSOLUTE เป็นฟังก์ชันใน Excel สำหรับส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข หรือพูดง่าย ๆ ทำค่าติดลบให้กลายเป็นค่าบวกนั่นเอง

 • SUMIF / SUMIFS

  SUMIF / SUMIFS

  SUMIF และ SUMIFS เป็นฟังก์ชันคำนวณผลรวมแบบมีเงื่อนไข ความแตกต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชันนี้คือ ถ้าเป็น SUMIF จะตั้งเงื่อนไขได้เพียงแค่เงื่อนไขเดียว แต่ถ้าเป็น SUMIFS จะตั้งเงื่อนไขได้มากกว่า 1 เงื่อนไข

 • SUM ฟังก์ชันสำหรับการรวมหรือการบวก

  SUM ฟังก์ชันสำหรับการรวมหรือการบวก

  SUM เป็นฟังก์ชันสำหรับการ “รวม” หรือ บวก นั่นเอง เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันพื้นฐานที่ใครก็ต้องใช้

 • AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

  AVERAGEIF / AVERAGEIFS หาค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

  AVERAGEIF เป็นฟังก์ชันสำหรับคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต หรือค่า mean แบบเดียวกับฟังก์ชัน AVERAGE แต่ว่าจะมีเงื่อนไขว่าจะเลือกคำนวณจากอะไร

 • AVERAGE / AVERAGEA ค่าเฉลี่ย

  AVERAGE / AVERAGEA ค่าเฉลี่ย

  AVERAGE – ค่าเฉลี่ย เป็นการคำนวณขั้นพื้นฐานเพื่อหา “ค่าเฉลี่ย” ซึ่งหาง่าย ๆ ด้วยการนำผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวน ซึ่ง excel อำนวยความสะดวกด้วยใช้ฟังก์ชันAVERAGE สำหรับใช้หาค่าเฉลี่ย