Excel Function List

หน้านี้จะรวมรายการฟังก์ชันต่าง ๆ ของ Excel สำหรับฟังก์ชันที่ DefExcel อธิบายวิธีการใช้ไว้แล้วจะใส่ลิงก์ไปหน้าที่เขียนเกี่ยวกับฟังก์ชันนั้น ๆ

Add-in and Automation (ผู้ใช้กำหนดเองและแอด-อิน

หาก Add-In ที่ติดตั้งมีฟังก์ชันต่างๆ ที่ทำงานแบบอัตโนมัติ จะใช้งานได้ในประเภท ผู้ใช้กำหนดเอง (แทรกฟังก์ชัน)

ไม่สามารถใช้ใน Excel เวอร์ชันเว็บ

ฟังก์ชันคำอธิบาย
CALLเรียกกระบวนงานใน Dynamic Link Library หรือ Code Resource
EUROCONVERTแปลงจำนวนเป็นสกุลเงินยูโร แปลงจำนวนจากสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโร หรือแปลงจำนวนจากสกุลเงินหนึ่งของสมาชิกยูโรเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้สกุลเงินยูโรเป็นตัวกลาง (ระบบสามสกุลเงิน)
REGISTER.IDส่งกลับ Register ID ของ Dynamic Link Library (DLL) หรือ Code Resource ที่ระบุที่ได้ถูกลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

Compatibility (ความเข้ากันได้)

ฟังก์ชันในหัวข้อนี้ ตั้งแต่ Excel 2010 เป็นต้นมา จะมีฟ้งก์ชันใหม่กว่า มาแทนที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านมีความจำเป็นต้องแบ่งปันไฟล์หรือ เปิดไฟล์ใน Excelเวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2010 จะต้องใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ Excel ก่อนหน้า 2010 แนะนำให้ท่านใช้ฟังก์ชันใหม่จะดีกว่า

ฟังก์ชันเหล่านี้จะอยู่ในในประเภท Statistical (ทางสถิติ) หรือ Math and trigonometry (คณิตศาสตร์ & ตรีโกณฑ์มิติ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
BETADISTส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
BETAINVส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
BINOMDISTส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
CEILINGปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ
CHIDISTส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
CHIINVส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
CHITESTส่งกลับการทดสอบสำหรับความเป็นอิสระ
CONFIDENCEส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
COVARส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
CRITBINOMส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
EXPONDISTส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
FDISTส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
FINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
FLOORปัดเศษตัวเลขลง เข้าหาศูนย์
FTESTส่งกลับผลลัพธ์ของการทดสอบแบบ F
GAMMADISTส่งกลับการแจกแจง GAMMA
GAMMAINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
HYPGEOMDISTส่งกลับการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก
LOGINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
LOGNORMDISTส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
MODEส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
NEGBINOMDISTส่งกลับการแจกแจงทวินามลบ
NORM.INVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
NORMDISTส่งกลับการแจกแจงสะสมปกติ
NORMSDISTส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
NORMSINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
PERCENTILEส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
PERCENTRANKส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
POISSONส่งกลับการแจกแจง POISSON
QUARTILEส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
RANKส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
STDEVประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตัวอย่าง
STDEVPคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
TDISTส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
TINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบ t ของนักเรียน
TTESTส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
VARประมาณค่าความแปรปรวนตามตัวอย่าง
VARPคำนวณค่าความแปรปรวนตามจำนวนประชากรทั้งหมด
WEIBULLคำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
ZTESTส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

Cube (คิวบ์)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
CUBEKPIMEMBERส่งกลับชื่อ คุณสมบัติ และหน่วยวัดของตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อและคุณสมบัติในเซลล์ KPI คือการวัดเชิงปริมาณ เช่น กำไรขั้นต้นรายเดือนหรือการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ซึ่งใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กร
CUBEMEMBERส่งกลับสมาชิกหรือ Tuple ในลำดับชั้นคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือ Tuple อยู่ในคิวบ์
 CUBEMEMBERPROPERTYส่งกลับค่าของคุณสมบัติสมาชิกในคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีชื่อสมาชิกอยู่ภายในคิวบ์และใช้ส่งกลับคุณสมบัติที่ระบุสำหรับสมาชิกตัวนี้
CUBERANKEDMEMBERส่งกลับสมาชิกที่มีลำดับหรือถูกจัดอันดับในชุด ใช้เพื่อส่งกลับองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในชุด เช่น พนักงานขายที่มีผลงานสูงสุด หรือนักเรียนที่ติดอันดับ 10 คนแรก
CUBESETกำหนดชุดจากการคำนวณของสมาชิกหรือทูเปิลด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะสร้างชุด แล้วส่งกลับชุดนั้นมายัง Microsoft Office Excel
CUBESETCOUNTส่งกลับจำนวนของรายการในชุด
CUBEVALUEส่งกลับค่าการรวมจากคิวบ์

Database (ฐานข้อมูล)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
DAVERAGEส่งกลับค่าเฉลี่ยของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
DCOUNTนับจำนวนเซลล์ที่มีตัวเลขในฐานข้อมูล
DCOUNTAนับจำนวนเซลล์ที่ไม่ว่างในฐานข้อมูล
 DGETแยกระเบียนเดี่ยวที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุออกจากฐานข้อมูล
DMAXส่งกลับค่ามากที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก
DMINส่งกลับค่าน้อยที่สุดจากรายการฐานข้อมูลที่เลือก
DPRODUCTคูณค่าในเขตข้อมูลเฉพาะของระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ในฐานข้อมูล
DSTDEVประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
 DSTDEVPคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
 DSUMเพิ่มตัวเลขในคอลัมน์เขตข้อมูลของระเบียนในฐานข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์
 DVARประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างของรายการฐานข้อมูลที่เลือก
 DVARPคำนวณค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดของรายการฐานข้อมูลที่เลือก

Date and time (วันที่และเวลา

ฟังก์ชันคำอธิบาย
DATEส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เฉพาะเจาะจง
DATEDIFคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปีระหว่างวันที่สองวัน ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในสูตรที่คุณต้องการคำนวณหาอายุ
 DATEVALUEแปลงวันที่ในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
 DAYแปลงเลขลำดับเป็นวันในเดือน
 DAYS ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่
 DAYS360คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน
 EDATEส่งกลับเลขลำดับของวันที่ที่เป็นจำนวนเดือนที่ระบุก่อนหรือหลังวันที่เริ่มต้น
 EOMONTHส่งกลับเลขลำดับของวันสุดท้ายของเดือนก่อนหรือหลังจำนวนเดือนที่ระบุ
 HOURแปลงเลขลําดับเป็นชั่วโมง
 ISOWEEKNUM ส่งกลับตัวเลขของหมายเลขสัปดาห์ของปีแบบ ISO สำหรับวันที่ที่ระบุ
 MINUTEแปลงเลขลำดับเป็นนาที
 MONTHแปลงเลขลำดับเป็นเดือน
 NETWORKDAYSส่งกลับจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวัน
 NETWORKDAYS.INTL ส่งกลับค่าตัวเลขของจำนวนวันทำงานทั้งหมดระหว่างวันที่สองวันโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจำนวนวันที่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์
 NOWส่งกลับเลขลำดับของวันที่และเวลาปัจจุบัน
 SECONDแปลงเลขลำดับเป็นวินาที
 TIMEส่งกลับเลขลำดับของเวลาที่เฉพาะเจาะจง
 TIMEVALUEแปลงเวลาในรูปแบบข้อความเป็นเลขลำดับ
 TODAYส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน
 WEEKDAYแปลงเลขลำดับเป็นวันในสัปดาห์
 WEEKNUMแปลงเลขลำดับเป็นตัวเลขที่แสดงแทนตำแหน่งสัปดาห์ในหนึ่งปี
 WORKDAYส่งกลับเลขลำดับของวันที่ก่อนหรือหลังจำนวนวันทำงานที่ระบุ
 WORKDAY.INTL ส่งกลับเลขลําดับของวันที่ก่อนหรือหลังจํานวนวันทํางานที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์เพื่อระบุวันและจํานวนวันเป็นวันสุดสัปดาห์
 YEARแปลงเลขลำดับเป็นปี
 YEARFRACส่งกลับเลขเศษส่วนของปีที่แสดงแทนจำนวนวันทั้งหมดระหว่างวันที่เริ่มต้น (start_date) และวันที่สิ้นสุด (end_date)

Engineering

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 BESSELIส่งกลับฟังก์ชัน Bessel ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว In(x)
 BESSELJส่งกลับฟังก์ชัน Bessel Jn(x)
 BESSELKส่งกลับฟังก์ชัน Bessel ที่ปรับเปลี่ยนแล้ว Kn(x)
 BESSELYส่งกลับฟังก์ชัน Bessel Yn(x)
 BIN2DECแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
 BIN2HEXแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหก
 BIN2OCTแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด
 BITAND ส่งกลับ ‘And แบบ Bitwise’ ของสองตัวเลข
 BITOR ส่งกลับ OR ของสองตัวเลขในระดับบิต
 BITRSHIFT ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางขวาตามจำนวนบิต shift_amount
 COMPLEXแปลงสัมประสิทธิ์ของส่วนจริงและส่วนจินตภาพเป็นจำนวนเชิงซ้อน
 CONVERTแปลงจำนวนจากระบบการวัดหนึ่งเป็นอีกระบบหนึ่ง
 DEC2BINแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
 DEC2HEXแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก
 DEC2OCTแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานแปด
 DELTAทดสอบว่าค่าทั้งสองเท่ากันหรือไม่
 ERFส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
 ERF.PRECISE ส่งกลับฟังก์ชันค่าผิดพลาด
 ERFCส่งกลับฟังก์ชันความผิดพลาดที่สัมพันธ์กัน
 ERFC.PRECISE ส่งกลับค่าฟังก์ชัน complementary ERF ที่หาปริพันธ์ระหว่างค่า x และค่าอนันต์
 GESTEPทดสอบว่าจำนวนมากกว่าค่าเกณฑ์หรือไม่
 HEX2BINแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
 HEX2DECแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ
 HEX2OCTแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานแปด
 IMABSส่งกลับค่าสัมบูรณ์ (มอดูลัส) ของจำนวนเชิงซ้อน
 IMAGINARYส่งกลับสัมประสิทธิ์ส่วนจินตภาพของจำนวนเชิงซ้อน
 IMARGUMENTส่งกลับ Theta อาร์กิวเมนต์ ซึ่งก็คือค่ามุมในเรเดียน
 IMCONJUGATEส่งกลับค่าสังยุคเชิงซ้อนของจํานวนเชิงซ้อน
 IMCOSส่งกลับค่าโคไซน์ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMCOSH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
 IMCOT ส่งกลับโคแทนเจนต์ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMCSC ส่งกลับโคซีแคนท์ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMCSCH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของจำนวนเชิงซ้อน
 IMDIVส่งกลับผลหารของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
 IMEXPส่งกลับเลขชี้กําลังของจํานวนเชิงซ้อน
 IMLNส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนเชิงซ้อน
 IMLOG10ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของจํานวนเชิงซ้อน-
 IMLOG2ส่งกลับลอการิทึมฐาน 2 ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMPOWERส่งกลับจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 IMPRODUCTส่งกลับผลคูณของจำนวนเชิงซ้อน
 IMREALส่งกลับสัมประสิทธิ์จริงของจํานวนเชิงซ้อน
 IMSEC ส่งกลับซีแคนท์ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMSECH ส่งกลับไฮเพอร์โบลิกซีแคนท์ของจำนวนเชิงซ้อน
 IMSINส่งกลับค่าไซน์ของจํานวนเชิงซ้อน
 IMSINH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจำนวนเชิงซ้อน
 IMSQRTส่งกลับรากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
 IMSUBส่งกลับผลต่างระหว่างจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน
 IMSUMส่งกลับผลรวมของจํานวนเชิงซ้อน
 IMTAN ส่งกลับแทนเจนต์ของจํานวนเชิงซ้อน
 OCT2BINแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสอง
 OCT2DECแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ
 OCT2HEXแปลงเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบหก
BITLSHIFT ( BITLSHIFT) ส่งกลับตัวเลขค่าที่เลื่อนไปทางซ้ายตามจำนวนบิต shift_amount
BITXOR ( BITXOR) ส่งกลับ ‘Exclusive Or’ ในระดับบิตของสองตัวเลข

Financial

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 ACCRINTส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
 ACCRINTMส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน
 AMORDEGRCส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวดโดยใช้สัมประสิทธิ์ค่าเสื่อมราคา
 AMORLINCส่งกลับค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดทางบัญชีแต่ละงวด
 COUPDAYBSส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าดอกเบี้ยจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย
 COUPDAYSส่งกลับจำนวนวันในงวดการชำระค่าดอกเบี้ยที่มีวันที่ชำระค่าซื้อขาย
 COUPDAYSNCส่งกลับจำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไป
 COUPNCDส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดถัดไปหลังจากวันที่ชำระค่าซื้อขาย
 COUPNUMส่งกลับจำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
 COUPPCDส่งกลับวันที่จ่ายดอกเบี้ยงวดก่อนหน้าก่อนวันที่ชำระค่าซื้อขาย
 CUMIPMTส่งกลับดอกเบี้ยสะสมที่ชำระในระหว่างสองงวด
 CUMPRINCส่งกลับค่าเงินต้นสะสมที่ชำระให้กับเงินกู้ในระหว่างสองงวด
 DBส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงแน่นอน (Fixed-declining Balance)
 DDBส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุโดยใช้วิธีดุลที่ลดลงสองเท่า (Double-declining Balance) หรือวิธีอื่นที่คุณระบุ
 DISCส่งกลับอัตราส่วนลดสําหรับหลักทรัพย์
 DOLLARDEแปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วนเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยม
 DOLLARFRแปลงราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขทศนิยมเป็นราคาดอลลาร์ในรูปแบบเลขเศษส่วน
 DURATIONส่งกลับระยะเวลาต่อปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
 EFFECTส่งคืนอัตราดอกเบี้ยรายปีที่มีผลบังคับใช้
 FVส่งกลับมูลค่าในอนาคตของการลงทุน
 FVSCHEDULEส่งกลับมูลค่าในอนาคตของเงินต้นหลังจากนำชุดข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยทบต้นมาใช้
 INTRATEส่งกลับอัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์ที่ใช้สินทรัพย์ทั้งหมดลงทุน
 IPMTส่งกลับค่าดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับงวดที่ระบุสำหรับการลงทุน
 IRRส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลกระแสเงินสด
 ISPMTคำนวณดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างงวดการลงทุนที่ระบุ
 MDURATIONส่งกลับระยะเวลาแมคคอลีย์แบบแปลง (Macauley Modified Duration) ของหลักทรัพย์ที่สมมติให้มูลค่าที่ตราไว้เป็น 100 ดอลลาร์
 MIRRส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในที่กระแสเงินสดที่เป็นบวกและลบได้รับการชำระในอัตราที่ต่างกัน
 NOMINALส่งกลับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ต่อปี
 NPERส่งกลับจำนวนงวดสำหรับการลงทุน
 NPVส่งกลับมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน
 NPVส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุนโดยยึดตามชุดข้อมูลกระแสเงินสดเป็นงวดและอัตราส่วนลด
 ODDFPRICEส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
 ODDFYIELDส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดแรกสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
 ODDLPRICEส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
 ODDLYIELDส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายสั้นหรือยาวกว่ามาตรฐาน
 PDURATION ส่งกลับจำนวนงวดที่จำเป็นสำหรับการลงทุนให้ขยายขีดความสามารถให้ถึงค่าที่ระบุ
 PMTส่งกลับการชำระเงินเป็นงวดสำหรับเงินรายปี
 PPMTส่งกลับค่าเงินต้นที่ต้องชำระของการลงทุนสำหรับงวดที่ระบุ
 PRICEส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
 PRICEDISCส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด
 PRICEMATส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน
 RATEส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินรายปี
 RECEIVEDส่งกลับจํานวนเงินที่ได้รับในวันครบกําหนดไถ่ถอนสําหรับหลักทรัพย์ที่ใช้ลงทุนทั้งหมด
 RRI ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าสำหรับการเติบโตของการลงทุน
 SLNส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับหนึ่งงวด
 STOCKHISTORYดึงข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
 SYDส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี (Sum-of-Years’ Digit) ของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุ
 TBILLEQส่งกลับผลตอบแทนเทียบเท่าพันธบัตรของตั๋วเงินคงคลัง
 TBILLPRICEส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร 100 ดอลลาร์ของตั๋วเงินคงคลัง
 TBILLYIELDส่งกลับผลตอบแทนของตั๋วเงินคงคลัง
 XIRRส่งกลับอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด
 XNPVส่งกลับมูลค่าปัจจุบันสุทธิสำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด
 YIELDส่งกลับผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด
 YIELDDISCส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่มีอัตราส่วนลด เช่น ตั๋วเงินคงคลัง
 YIELDMATส่งกลับผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน
VDB ( VDB)ส่งกลับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สำหรับงวดที่ระบุหรือบางส่วนของงวดโดยใช้วิธีดุลที่ลดลง (Declining Balance)

Information

ฟังก์ชันคำอธิบาย
CELLส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์
 ERROR.TYPEส่งกลับตัวเลขที่สัมพันธ์กับชนิดข้อผิดพลาด
 INFOส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการปัจจุบัน
ISBLANKส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าว่าง
ISERRส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ ยกเว้น #N/A
ISERRORส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาดใดๆ
ISEVENส่งกลับ TRUE ถ้าจํานวนเป็นเลขคู่
 ISFORMULA ส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีสูตร
ISLOGICALส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าตรรกะ
ISNAส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นค่าความผิดพลาด #N/A
ISNONTEXTส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าไม่เป็นข้อความ
ISNUMBERส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นตัวเลข
ISODDส่งกลับ TRUE ถ้าจํานวนเป็นเลขคี่
 ISREFส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นการอ้างอิง
 ISTEXTส่งกลับค่า TRUE ถ้าค่าเป็นข้อความ
 Nส่งกลับค่าที่แปลงเป็นตัวเลข
 NAส่งกลับค่าข้อผิดพลาด #N/A
 SHEET ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของแผ่นงานที่อ้างอิงถึง
 SHEETS ส่งกลับจำนวนแผ่นงานในการอ้างอิง
 TYPEส่งกลับตัวเลขที่แสดงชนิดข้อมูลของค่า
ISOMITTED ตรวจสอบว่าค่าใน LAMBDA หายไปหรือไม่ และส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE

Logical (ตรรกะ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 ANDส่งกลับค่า TRUE ถ้าอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดเป็น TRUE
 FALSEส่งกลับค่าตรรกะ FALSE
 IFระบุการทดสอบตรรกะที่จะดำเนินการ
 IFERRORส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร
 IFNA ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้านิพจน์ได้ค่าเป็น #N/A มิฉะนั้นจะส่งกลับค่าผลลัพธ์ของนิพจน์
 IFS ตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก
 NOTย้อนกลับค่าตรรกะของอาร์กิวเมนต์
ORส่งกลับค่า TRUE ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดๆ เป็น TRUE
 TRUEส่งกลับค่าตรรกะ TRUE
 XOR ส่งกลับ OR ทางตรรกะแบบ Exclusive ของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมด
BYCOL ใช้ LAMBDA กับแต่ละคอลัมน์และส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์
BYROW ใช้ LAMBDA กับแต่ละแถวและส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์
LAMBDA สร้างฟังก์ชันแบบกําหนดเองที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ และเรียกใช้ด้วยชื่อที่เรียกง่าย
LET กําหนดชื่อให้กับผลลัพธ์การคํานวณ
MAKEARRAY ส่งกลับ อาร์เรย์จากการคํานวณของขนาดแถวและคอลัมน์ที่ระบุ โดยใช้ LAMBDA
MAP ส่งกลับอาร์เรย์ที่สร้างขึ้นโดยการแมปแต่ละค่าในอาร์เรย์ไปยังค่าใหม่โดยใช้ LAMBDA เพื่อสร้างค่าใหม่
REDUCE ลดอาร์เรย์เป็นค่าสะสมโดยนํา LAMBDA ไปใช้กับแต่ละค่าและส่งกลับค่าผลรวมในตัวสะสม
SCAN สแกนอาร์เรย์โดยใช้ LAMBDA กับแต่ละค่า และส่งกลับอาร์เรย์ที่มีค่าระดับกลางแต่ละค่า
SWITCH ( SWITCH) ประเมินนิพจน์ตามรายการของค่า และส่งผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันไปยังค่าที่ตรงกันเป็นค่าแรก ถ้าไม่มีค่าใดตรงกัน อาจจะมีการส่งค่าเริ่มต้นอื่นๆ กลับมา

Lookup and reference (ค้นหาและอ้างอิง)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 ADDRESSส่งกลับการอ้างอิงที่เป็นข้อความไปยังเซลล์เดียวในแผ่นงาน
 AREASส่งกลับจำนวนพื้นที่ในการอ้างอิง
 CHOOSEเลือกค่าจากรายการค่า
 COLUMNส่งกลับหมายเลขคอลัมน์ของการอ้างอิง
 COLUMNSส่งกลับจำนวนคอลัมน์ในการอ้างอิง
 FORMULATEXT ส่งกลับสูตรที่การอ้างอิงที่ระบุเป็นข้อความ
 GETPIVOTDATAส่งกลับข้อมูลที่เก็บอยู่ในรายงาน PivotTable
 HLOOKUPค้นหาในแถวบนของอาร์เรย์และส่งกลับค่าของเซลล์ที่ระบุ
 HYPERLINKสร้างทางลัดหรือการข้ามที่เปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต
 INDEXใช้ดัชนีเพื่อเลือกค่าจากการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
 INDIRECTส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยค่าข้อความ
 LOOKUPค้นหาค่าในเวกเตอร์หรืออาร์เรย์
 MATCHค้นหาค่าในการอ้างอิงหรืออาร์เรย์
 OFFSETส่งกลับออฟเซตการอ้างอิงจากการอ้างอิงที่ระบุ
 ROWส่งกลับหมายเลขแถวของการอ้างอิง
 ROWSส่งกลับจำนวนแถวในการอ้างอิง
 RTDเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากโปรแกรมที่สนับสนุนระบบอัตโนมัติ COM
 SORTเรียงลำดับเนื้อหาในช่วงหรืออาร์เรย์
 SORTBYจัดเรียงเนื้อหาของช่วงหรืออาร์เรย์โดยอิงจากค่าในช่วงหรืออาร์เรย์ที่เกี่ยวข้อง
 TRANSPOSEส่งกลับการสลับเปลี่ยนแถวกับคอลัมน์ของอาร์เรย์
 UNIQUEส่งกลับรายการค่าที่ไม่ซ้ำกับในรายการหรือช่วง
VLOOKUPค้นหาในคอลัมน์แรกของอาร์เรย์และย้ายไปตามแถวเพื่อส่งกลับค่าของเซลล์
VSTACKผนวกอาร์เรย์ตามแนวตั้งและตามลําดับเพื่อส่งกลับอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
WRAPCOLSตัดบรรทัดแถวหรือคอลัมน์ที่ให้ของค่าตามคอลัมน์หลังจากจํานวนองค์ประกอบที่ระบุ
WRAPROWSตัดแถวหรือคอลัมน์ของค่าที่ระบุตามแถวหลังจากจํานวนองค์ประกอบที่ระบุ
 XLOOKUPค้นหาช่วงหรืออาร์เรย์ และส่งกลับรายการที่สอดคล้องกับค่าที่ตรงกันค่าแรกที่พบ ถ้าไม่มีค่าที่ตรงกัน XLOOKUP สามารถส่งกลับค่าที่ตรงกันที่ใกล้เคียงที่สุด (โดยประมาณ) 
 XMATCHส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการในอาร์เรย์หรือช่วงของเซลล์ 
CHOOSECOLS ส่งกลับคอลัมน์ที่ระบุจากอาร์เรย์
CHOOSEROWS ส่งกลับแถวที่ระบุจากอาร์เรย์
DROP ไม่รวมจํานวนแถวหรือคอลัมน์ที่ระบุออกจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์
EXPAND ขยายหรือเพิ่มอาร์เรย์ตามขนาดแถวและคอลัมน์ที่ระบุ
FILTER (FILTER)กรองช่วงข้อมูลโดยอิงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด
HSTACKผนวกอาร์เรย์ตามแนวนอนและตามลําดับเพื่อส่งกลับอาร์เรย์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
TAKEส่งกลับจํานวนแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกันที่ระบุจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของอาร์เรย์
TOCOLส่งกลับอาร์เรย์ในคอลัมน์เดียว
TOROWส่งกลับอาร์เรย์ในแถวเดียว

Math and trigonometry (คณิตสาศตร์ และ ตรีโกณมิติ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
ABSส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข
ACOSส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ของตัวเลข
ACOSHส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์แบบผกผันของตัวเลข
ACOTส่งกลับค่าอาร์กโคแทนเจนต์ของตัวเลข
AGGREGATEส่งกลับการรวมในรายการหรือฐานข้อมูล
ARABICแปลงเลขโรมันเป็นตัวเลขอาระบิก
ASINส่งกลับตัวเลขจำนวนเต็ม
ASINHส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์แบบผกผันของตัวเลข
ATANส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ของตัวเลข
ATAN2ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์จากพิกัด x และ y
ATANHส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์แบบผกผันของตัวเลข
BASEแปลงตัวเลขเป็นข้อความที่ใช้แทนตัวเลขด้วย Radix (ฐาน) ที่ระบุ
 CEILING.PRECISEปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ ตัวเลขจะถูกปัดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลข
 COMBINส่งกลับจำนวนการรวมสำหรับจำนวนวัตถุที่ระบุ
 COMBINA (blank)
 COSส่งกลับค่าโคไซน์ของจำนวน
 COSHส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของตัวเลข
 COT ส่งกลับค่าโฮเพอร์โบลิกโคไซน์ของตัวเลข
 COTH ส่งกลับค่าโคแทนเจนต์ของมุม
 CSC ส่งกลับค่าโคซีแคนต์ของมุม
 CSCH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคซีแคนต์ของมุม
 DECIMAL แปลงข้อความที่ใช้แทนตัวเลขในฐานที่ระบุเป็นเลขฐานสิบ
 DEGREESแปลงเรเดียนเป็นองศา
 EVENปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคู่ที่ใกล้เคียงที่สุด
EXPส่งกลับ e ยกกําลังของจํานวนที่ระบุ
FACTส่งกลับตัวเลขจำนวนเต็ม
FACTDOUBLEส่งกลับค่าแฟกทอเรียลคู่ของตัวเลข
FLOOR.MATH ปัดตัวเลขลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ
FLOOR.PRECISEปัดเศษตัวเลขเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของนัยสำคัญ ตัวเลขจะถูกปัดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายของตัวเลข
GCDส่งกลับตัวหารร่วมมาก
INTปัดเศษตัวเลขลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
ISO.CEILING ส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ
LCMส่งกลับตัวคูณร่วมน้อย
LNส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลข
LOGส่งกลับค่าลอการิทึมของตัวเลขตามฐานที่ระบุ
LOG10ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของตัวเลข
MDETERMส่งกลับดีเทอร์มิแนนต์เมทริกซ์ของอาร์เรย์
MINVERSEส่งกลับค่าผกผันเมทริกซ์ของอาร์เรย์
MMULTส่งกลับผลคูณเมทริกซ์ของอาร์เรย์สองอาร์เรย์
MODส่งกลับค่าเศษที่เหลือจากการหาร
MROUNDส่งกลับตัวเลขที่ปัดเศษเป็นตัวคูณที่ต้องการ
MULTINOMIALส่งกลับพหุนามของชุดตัวเลข
ODDปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเลขคี่ที่ใกล้เคียงที่สุด
PIส่งกลับค่า pi
POWERส่งกลับค่าผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง
PRODUCTคูณอาร์กิวเมนต์ต่างๆ
QUOTIENTส่งกลับส่วนจำนวนเต็มของการหาร
RADIANSแปลงองศาเป็นเรเดียน
RANDส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 0 และ 1
RANDARRAYส่งกลับอาร์เรย์ตัวเลขแบบสุ่มระหว่าง 0 และ 1 อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่จะเติมค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด และเลือกว่าจะส่งกลับจำนวนเต็มหรือค่าทศนิยม
RANDBETWEENส่งกลับตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่างจำนวนที่คุณระบุ
ROMANแปลงตัวเลขอารบิกให้เป็นเลขโรมัน เป็นข้อความ
ROUNDปัดเศษตัวเลขให้มีจำนวนหลักที่ระบุ
ROUNDDOWNปัดเศษตัวเลขลง เข้าหาศูนย์
ROUNDUPปัดเศษตัวเลขขึ้น ออกห่างจากศูนย์
SEC ส่งกลับซีแคนต์ของมุม
SECH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกซีแคนต์ของมุม
SEQUENCEสร้างรายการตัวเลขตามลำดับในอาร์เรย์ เช่น 1, 2, 3, 4
SERIESSUMส่งกลับผลรวมของอนุกรมค่าที่ยกกำลังตามที่ระบุในสูตร
SIGNส่งกลับเครื่องหมายของตัวเลข
SINส่งกลับค่าไซน์ของมุมที่ระบุ
SINHส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของตัวเลข
SQRTส่งกลับค่ารากที่สองที่เป็นบวก
SQRTPIส่งกลับค่ารากที่สองของ (จำนวน * pi)
SUBTOTALส่งกลับผลรวมย่อยในรายการหรือฐานข้อมูล
SUMรวมอาร์กิวเมนต์
SUMIFรวมเซลล์ที่ระบุตามเกณฑ์ที่กำหนด
SUMIFSรวมเซลล์ในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
SUMPRODUCTส่งกลับผลรวมของผลคูณอาร์เรย์คอมโพเนนต์ที่สอดคล้องกัน
SUMSQส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของอาร์กิวเมนต์
SUMX2MY2ส่งกลับผลรวมของผลต่างยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
SUMX2PY2ส่งกลับผลรวมของผลรวมยกกำลังสองของค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
SUMXMY2ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของผลต่างค่าที่สอดคล้องกันในสองอาร์เรย์
TANส่งกลับค่าแทนเจนต์ของตัวเลข
TANHส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ของตัวเลข
TRUNCปัดเศษตัวเลขทิ้งให้เป็นจํานวนเต็ม
ACOTH (ACOTH) ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกอาร์กโคแทนเจนต์ของตัวเลข
CEILING.MATH (CEILING.MATH) ปัดตัวเลขขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของค่านัยสำคัญ
MUNIT (MUNIT) ส่งกลับเมทริกซ์หน่วยหรือมิติที่ระบุ

Statistical (สถิติ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
AVEDEVส่งกลับค่าเฉลี่ยของส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยทั้งหมด
AVERAGEส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์
AVERAGEAส่งกลับค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึง จำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
AVERAGEIFส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดให้
 AVERAGEIFSส่งกลับค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต) ของเซลล์ทั้งหมดที่ตรงกับหลายเกณฑ์
 BETA.DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)
 BETA.INV ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ
BINOM.DIST ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด
BINOM.DIST.RANGE ส่งกลับความน่าจะเป็นของผลการทดลองโดยใช้การแจกแจงแบบทวินาม
 BINOM.INV ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์
CHISQ.DIST ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
CHISQ.DIST.RT ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)
CHISQ.INV ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม
CHISQ.INV.RT ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์
CHISQ.TEST ส่งกลับการทดสอบสำหรับความเป็นอิสระ
CONFIDENCE.NORM ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
CONFIDENCE.T ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T
CORRELส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด
COUNTนับจำนวนตัวเลขในรายการอาร์กิวเมนต์
COUNTAนับจำนวนค่าในรายการอาร์กิวเมนต์
COUNTBLANKนับจำนวนเซลล์ว่างภายในช่วง
COUNTIFSนับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์
COVARIANCE.P ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่
 COVARIANCE.S ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมของตัวอย่าง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด
DEVSQส่งกลับผลรวมของค่าเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
EXPON.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
F.DIST ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
F.DIST.RT ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
F.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
F.INV.RT ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F
F.TEST ส่งกลับผลลัพธ์ของการทดสอบแบบ F
FISHERส่งกลับการแปลง Fisher
FISHERINVส่งกลับค่าผกผันของการแปลง Fisher
FORECASTส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
FREQUENCYส่งกลับค่าการแจกแจงความถี่ที่เป็นอาร์เรย์แบบแนวตั้ง
GAMMA ส่งกลับค่าของฟังก์ชันแกมมา
GAMMA.DIST ส่งกลับการแจกแจง GAMMA
GAMMA.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)
GAMMALNส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
GAMMALN.PRECISE ส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของฟังก์ชันแกมมา, Γ(x)
GAUSS ส่งกลับค่าน้อยกว่าการแจกแจงสะสมปกติมาตรฐาน 0.5
GEOMEANส่งกลับค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
GROWTHส่งกลับค่าตามแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล
HARMEANส่งกลับค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
HYPGEOM.DISTส่งกลับการแจกแจงแบบไฮเพอร์จีออเมตริก
INTERCEPTส่งกลับค่าจุดตัดแกนของการถดถอยเชิงเส้น
KURTส่งกลับค่าเคอร์โทซิส (Kurtosis) ของชุดข้อมูล
LARGEส่งกลับค่าที่มากที่สุดเป็นลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
 LINESTส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเส้นตรง
 LOGESTส่งกลับค่าพารามิเตอร์ของแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล
LOGNORM.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal
LOGNORM.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบสะสม lognormal
MAXส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
MAXAส่งกลับค่ามากที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
MEDIANส่งกลับค่ามัธยฐานของจำนวนที่ระบุ
MINส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์
MINAส่งกลับค่าน้อยที่สุดในรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และ ค่าตรรกะ
MODE.MULT ส่งกลับอาร์เรย์ในแนวตั้งของค่าในอาร์เรย์หรือในช่วงของข้อมูล ที่พบบ่อยหรือซ้ำบ่อยที่สุด
MODE.SNGL ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล
NEGBINOM.DIST ส่งกลับการแจกแจงทวินามลบ
NORM.DIST ส่งกลับการแจกแจงสะสมปกติ
NORM.S.DIST ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)
NORM.S.INV ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม
NORMINVส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม
PEARSONส่งกลับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
PERCENTILE.EXC ส่งกลับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์อันดับที่ k ของค่าในช่วง โดย k อยู่ในช่วงเปิด 0..1
PERCENTILE.INC ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง
PERCENTRANK.EXC ส่งกลับอันดับของค่าในชุดข้อมูลโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ (ช่วงเปิด 0..1) ของชุดข้อมูล
PERCENTRANK.INC ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล
PERMUTส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับจำนวนวัตถุที่กำหนด
PERMUTATIONA ส่งกลับจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตามจำนวนวัตถุที่กำหนด (รวมการซ้ำ) ซึ่งสามารถเลือกได้จากวัตถุทั้งหมด
PHI ส่งกลับค่าของฟังก์ชันความหนาแน่นสำหรับการแจกแจงปกติมาตรฐาน
POISSON.DIST ส่งกลับการแจกแจง POISSON
PROBส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่ค่าในช่วงอยู่ระหว่างสองขีดจำกัด
 QUARTILE.EXC ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูลโดยยึดตามค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ในช่วงเปิด 0..1
 QUARTILE.INC ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล
 RANK.AVG ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
 RANK.EQ ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข
 RSQส่งกลับค่ากำลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ชั่วขณะของผลิตภัณฑ์เพียร์สัน
 SKEWส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง
 SLOPEส่งกลับค่าความชันของการถดถอยเชิงเส้น
 SMALLส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลำดับที่ k ในชุดข้อมูล
 STANDARDIZEส่งกลับค่านอร์มัลไลซ์
 STDEV.P คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด
 STDEV.S ประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามตัวอย่าง
 STDEVAประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
 STDEVPAคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
 STEYXส่งกลับค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่า y ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับค่า x แต่ละค่าในการถดถอย
 T.DIST ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
 T.DIST.2T ส่งกลับค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ (ความน่าจะเป็น) สำหรับการแจกแจงแบบ T
 T.DIST.RT ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t
 T.INV ส่งกลับค่า T ของการแจกแจงแบบ T เป็นฟังก์ชันของความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระ
 T.INV.2T ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t
 T.TEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test
 TRENDส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง
 TRIMMEANส่งกลับค่าเฉลี่ยภายในชุดข้อมูล
 VAR.P คำนวณค่าความแปรปรวนตามจำนวนประชากรทั้งหมด
 VAR.S ประมาณค่าความแปรปรวนตามตัวอย่าง
 VARAประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่างซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
 VARPAคำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมดซึ่งรวมถึงจำนวน ข้อความ และค่าตรรกะ
 WEIBULL.DIST ไม่พบ Cameo บนสไลด์
 Z.TEST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test
COUNTIF ( COUNTIF)นับจำนวนของเซลล์ภายในช่วงที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุ
FORECAST.ETS ( FORECAST.ETS) ส่งกลับค่าในอนาคตตามค่าที่มีอยู่ (ในอดีต) โดยใช้เวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)
FORECAST.ETS.CONFINT ( FORECAST.ETS.CONFINT) ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าการพยากรณ์ที่วันที่เป้าหมายที่ระบุไว้
FORECAST.ETS.SEASONALITY ( FORECAST.ETS.SEASONALITY) ส่งกลับความยาวของรูปแบบที่ซ้ำกันซึ่ง Excel ตรวจพบสำหรับชุดข้อมูลเวลาที่ระบุ
FORECAST.ETS.STAT ( FORECAST.ETS.STAT) ส่งกลับค่าทางสถิติเป็นผลลัพธ์ของการพยากรณ์ชุดเวลา
FORECAST.LINEAR ( FORECAST.LINEAR) ส่งกลับค่าในอนาคตโดยยึดตามค่าที่มีอยู่
MAXIFS ( MAXIFS) ส่งกลับค่าที่มากที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามชุดเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้
MINIFS ( MINIFS) ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดระหว่างเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้
SKEW.P ( SKEW.P) ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร คือลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

Text (ข้อความ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 ARRAYTOTEXT ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าข้อความจากช่วงใดก็ได้ที่ระบุ
 ASCเปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว)
 BAHTTEXTแปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน ß (บาท)
 CHARส่งกลับอักขระที่ระบุโดยหมายเลขโค้ด
 CLEANนำอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ
 CODEส่งกลับค่าโค้ดตัวเลขสำหรับอักขระแรกในสตริงข้อความ
CONCAT รวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน แต่จะไม่มีตัวคั่นหรืออาร์กิวเมนต์ IgnoreEmpty
CONCATENATEรวมรายการข้อความหลายๆ รายการลงในหนึ่งรายการข้อความ
DOLLARแปลงตัวเลขเป็นข้อความ โดยใช้รูปแบบเครื่องหมายสกุลเงิน $ (ดอลลาร์)
EXACTตรวจสอบว่าค่าข้อความสองค่าเหมือนกันหรือไม่
FIND, FINDBค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
FIXEDจัดรูปแบบตัวเลขเป็นข้อความด้วยจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอน
JISเปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)
LEFT, LEFTBส่งกลับอักขระที่อยู่ซ้ายสุดจากค่าข้อความ
LEN, LENBส่งกลับจํานวนอักขระในสตริงข้อความ
LOWERแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็ก
MID, MIDBส่งกลับอักขระตามจำนวนที่ระบุจากสตริงข้อความโดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณระบุ
NUMBERVALUE แปลงข้อความเป็นตัวเลขในลักษณะที่ไม่ขึ้นกับระบบภาษา
PHONETICแยกอักขระการออกเสียง (furigana) ออกจากสตริงข้อความ
PROPERเปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกในแต่ละคำของค่าข้อความให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
REPLACE, REPLACEBแทนที่อักขระภายในข้อความ
REPTทำซ้ำข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุ
RIGHT, RIGHTBส่งกลับอักขระที่อยู่ขวาสุดจากค่าข้อความ
SEARCH, SEARCHBค้นหาค่าข้อความหนึ่งค่าภายในค่าข้อความอื่น (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)
SUBSTITUTEแทนที่ข้อความเดิมด้วยข้อความใหม่ในสตริงข้อความ
Tแปลงอาร์กิวเมนต์เป็นข้อความ
TEXTจัดรูปแบบตัวเลขและแปลงเป็นข้อความ
TRIMเอาช่องว่างออกจากข้อความ
UNICHAR ส่งกลับอักขระ Unicode ที่อ้างอิงโดยค่าตัวเลขที่ระบุ
UNICODE ส่งกลับจำนวน (code point) ที่สอดคล้องกับอักขระแรกของข้อความ
UPPERแปลงข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
VALUEแปลงอาร์กิวเมนต์ข้อความเป็นตัวเลข
DBCS ( DBCS) เปลี่ยนแปลงอักษรภาษาอังกฤษหรือคะทะคะนะแบบครึ่งความกว้าง (ไบต์เดี่ยว) ภายในสตริงอักขระเป็นอักษรแบบเต็มความกว้าง (ไบต์คู่)
TEXTAFTER ส่งกลับข้อความที่เกิดขึ้นหลังจากอักขระหรือสตริงที่กําหนด
TEXTBEFORE ส่งกลับข้อความที่เกิดขึ้นก่อนอักขระหรือสตริงที่กําหนด
TEXTJOIN รวมข้อความจากหลายช่วงและ/หรือสตริง
TEXTSPLIT แยกสตริงข้อความโดยใช้ตัวคั่นคอลัมน์และแถว
VALUETOTEXT ส่งกลับข้อความจากค่าที่ระบุ

Web (เว็บ)

ฟังก์ชันคำอธิบาย
 WEBSERVICE ส่งกลับข้อมูลจากบริการเว็บ
ENCODEURL ( ENCODEURL) ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL
FILTERXML ( FILTERXML) ส่งกลับข้อมูลเฉพาะจากเนื้อหา XML โดยใช้ XPath ที่ระบุ