AND เป็น Logical Function อย่างหนึ่งที่จะใช้เพื่อส่งกลับค่า TRUE หรือ FALSE (จริงหรือเท็จ)กลับมา

เช่นเดียวกับฟังก์ชัน OR ตามปกติ เราจะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้โดด ๆ แต่จะใช้เป็นตัวขยาย หรือ ช่วยเขียนสูตรคู่กับฟังก์ชันอื่นๆ ที่ทำการทดสอบเชิงตรรกะ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน IF เพราะเวลาที่เขียนเงื่อนไขมากกว่า 1 เราจะใช้ฟังก์ชัน OR หรือ AND หรืออื่น ๆ ร่วมด้วย

ในการทดสอบเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข ถ้าใช้ฟังก์ชัน AND จะหมายถึง ทุกเงื่อนไข จะต้องเป็น  จริง ถึงจะส่งผลกลับมาว่าเป็น จริง แต่ถ้ามีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็จ จะส่งกลับผลลัพธ์เป็น เท็จ

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน AND

=AND(เงื่อนไข1,เงื่อนไข2,…)

ตัวอย่างเช่น

=AND(A1>50,A1<100)
AND

เงื่อนไข1 ก็คือ A1>50

เงื่อนไข2 ก็คือ A1<100

ถ้าเป็นตามตรรกะนี้ ไม่ว่าใส่เลขอะไรลงไปในเซลล์ A1 ก็จะเป็น เท็จ

เช่น ถ้าเราใส่เลข 48

เงื่อนไขแรก มากกว่า 50 หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ใช่ เป็น เท็จ

เงื่อนไขสอง น้อยกว่า 100 หรือไม่ คำตอบคือ ใช่ เป็น จริง

ดังนั้น เมื่อมีเงื่อนไขหนึ่งเป็นเท็จ ฟังก์ชัน AND จะส่งผลเป็นเท็จทันที


อ้างอิง เว็บไมโครซอฟต์